MISTICAL PACHA

MP Logo musica

MISTiCAL PACHA GUITARRA UKELELE GITAAR UKULELE

WELKOM.

De inschrijving voor de muziekschool is open. 

Ik schrijf me in voor muziekles voor:

Cursistgegevens (1/8)

Gegevens ouders/verzorgers (2/8)

Voor contact.

Lesvorm en lesgeldtarieven (3/8)

Bekijk de huidige lesgeld tarieven via deze link

Algemene voorwaarden: Stap 1 - Wat bieden wij (4/8)

Welkom bij Muziekschool AbelloPeru, wat leuk dat je (zoon/dochter) bij ons muziek komt leren spelen!
Muziekschool AbelloPeru geeft muzieklessen en workshops en is gevestigd aan de Pasteurstraat 40A, 1097 EV Amsterdam Oost.
We zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-20083564 en per e-mail op abello@abelloperu.com.
De officiële website is www.abelloperu.com.
Muziekschool AbelloPeru is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 55582451.

Muziekschool AbelloPeru heeft een geheel eigen lesmethode ontwikkeld op basis van 6 pijlers. De lessen zijn op basis van deze pijlers opgebouwd. Ondergetekende is bekend met de innovatieve werkwijze van Muziekschool AbelloPeru en geeft toestemming voor het verlenen van muziekles (aan zijn/haar zoon/dochter).

Lesjaar
Het lesjaar van de Muziekschool loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen regio Noord-Holland. Het lesjaar loopt tot de laatste week van het schooljaar. Het laatste weekend van het schooljaar heeft de Muziekschool AbelloPeru een afsluitend benefietconcert met al haar leerlingen. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft. Alle lesvrije dagen en ook de extra orkestlessen en het benefietconcert worden vermeld op de #jaarkalender op de website.

Algemene voorwaarden: Stap 2 - Inschrijving, plaatsing en uitschrijving (5/8)

Proefles
Nieuwe leerlingen kunnen een proefles nemen met de docent om te kijken of de leerling fysiek in staat is het instrument te bespelen. De duur van 1 proefles bedraagt 30 minuten. De proefles is gratis.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het volledig invullen van het inschrijfformulier. Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan Muziekschool AbelloPeru via het e-mailadres abello@abelloperu.com. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Plaatsing
Na een proefles en de ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing. De lessen door de Super Docenten vinden plaats op een van de leslocaties. De dag en het tijdstip van de les zal worden bepaald in onderling overleg.
De leerlingen die in het vorige lesjaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met de leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt dan de inschrijving geannuleerd dan wel wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt per begin, per januari of per april van het lesjaar.
Wanneer er overeenstemming is over de vaste lesdag en lestijd, en deze door beiden is bevestigd, is de leerling ingeschreven tot en met het einde van het lopende lesjaar. Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende lesjaar. Als de leerling zijn opleiding wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij Muziekschool AbelloPeru worden ingeleverd voor het begin van het nieuwe lesjaar. Als de leerling is geplaatst, is het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Lessen en lesduur
De lesdag en de lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur bedraagt tussen 25 - 45 minuten. De lessen worden 1 keer per week gegeven.
Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend - na schriftelijk verzoek per e-mail - in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De aanpassing kan uitsluitend ingaan per begin, per 1 januari of per 1 april van het lesjaar. Verandering van de groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Maar Muziekschool AbelloPeru behoudt zich het recht voor in deze situatie lesgroepen samen te voegen of de lesduur naar rato te verkorten. De leerling heeft recht op 37 lessen per lesjaar en 3 orkest lessen, bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen - evenals het te betalen lesgeld - wordt evenredig verminderd bij een deel inschrijving.
Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.
Indien het door overheidsmaatregelen niet mogelijk is om les te geven op locatie, zullen alle lessen online gegeven worden via Zoom. De leerling kan hieraan geen rechten van opzegging of restitutie ontlenen.

Afwezigheid docent
Muziekschool AbelloPeru verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk te waarborgen en zal zich inspannen een vervangende docent te organiseren. Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste drie keer niet vervangen of ingehaald. Indien sprake is van een uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden of naar vervanging. Mocht er sprake zijn van een langdurige of permanente uitval van een docent, zal Muziekschool AbelloPeru zo snel mogelijk zorgen voor een nieuwe docent. Muziekschool AbelloPeru is niet verplicht de reden van vertrek mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

Uitschrijving
De leerling is aan het eind van het lesjaar - automatisch - uitgeschreven.
Gedurende het lesjaar kan uitsluitend per 1 januari en per 1 april schriftelijk per e-mail worden uitgeschreven.
Bij uitschrijving per 1 januari dient deze e-mail tussen 1 augustus en 30 november in bezit te zijn van Muziekschool AbelloPeru. Bij uitschrijving per 1 april dient deze tussen 1 december en 1 maart in bezit te zijn van Muziekschool AbelloPeru. Bij ontvangst van de uitschrijving na 30 november vindt uitschrijving plaats per 1 april, bij ontvangst van de opzegging na 1 april vindt uitschrijving plaats bij einde lesjaar. De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per e-mail) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden: Stap 3 - Lesmateriaal, betaling en aansprakelijkheid (6/8)

Lesgeld tarief en betaling van de lessen
Nieuwe leerlingen betalen €20,- inschrijfgeld.
Het lesgeld tarief voor het betreffende lesjaar wordt aan het begin van het lesjaar vermeld op de website. Bekijk de huidige lesgeld tarieven via deze link. Een eventuele wijziging van het lesgeld tarief wordt voor aanvang van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt op de website.
Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeld berekening doorgevoerd.
Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt - afhankelijk van de voorkeur van de cursist - in 1 termijn dan wel in 3 termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk.
Wanneer de lesgeld betaling in 1 of 3 termijnen voor het betreffende huishouden problemen oplevert, kan er in overleg een financiële regeling ingesteld worden. Dit kan uitsluitend per e- mail worden aangevraagd.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50.
Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na de derde betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het - dan - openstaande bedrag (het factuurbedrag vermeerderd met de verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Verrekening van het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld is niet mogelijk.

Kortingsregelingen lesgeld tarief
Muziekschool AbelloPeru werkt samen met het Jongeren Sport&Cultuurfonds Amsterdam. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Instrument, lesmateriaal en leermiddelen
Tenzij anders wordt afgesproken dient - ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis - de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument.
De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Muziekschool AbelloPeru. De lesmappen worden per niveau uitgedeeld door de docent en er zal een account worden aangemaakt op de besloten online leeromgeving. De kosten voor het lesmateriaal en het online platform worden aangegeven bij de tarieven voor de lessen.

Aansprakelijkheid
De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van Muziekschool AbelloPeru beperkt tot het door de verzekering van Muziekschool AbelloPeru uit te keren bedrag.

Algemene voorwaarden: Stap 4 - Betaalwijze (7/8)

Gegevens voor betaling:

Algemene voorwaarden: Stap 5 - Privacy overeenkomst (8/8)

Privacy overeenkomst
Ouders dragen zorg voor het aanleveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste e-mail en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact. Ouders en leerling hebben recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens. Persoonsgegevens worden door Muziekschool AbelloPeru zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de administratief medewerkers van Muziekschool AbelloPeru.

De ouders/verzorgers van de leerling geven toestemming aan Muziekschool AbelloPeru om informatie uit te wisselen met medewerkers, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling. De (ouders/verzorgers van de) leerling geven ook toestemming aan Muziekschool AbelloPeru om een WhatsApp groep aan te maken van de betreffende muziekles groep van de leerling om informatie uit te wisselen met andere ouders/verzorgers en/of de leerlingen in deze groep. De docenten van Muziekschool AbelloPeru kunnen foto’s en videos maken van de voortgang van de les van de leerlingen. Deze worden gedeeld met de ouders in de besloten leeromgeving of in de WhatsApp groep. Ook kunnen er extra huiswerkopdrachten worden gedeeld. Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van het delen van beeldmateriaal en gaan hiermee akkoord. Bij het geven van toestemming behoort instemming met het niet delen van beeldmateriaal van deze WhatsApp groep met derden.

Voor elke leerling wordt een account aangemaakt op de online leeromgeving. Met in inschrijven van de leerling voor de les geeft de ouder toestemming om de naam, geboortedatum en e-mail adres te gebruiken die nodig zijn voor het aanmaken van deze account.

Jaarlijks worden er drie orkest lessen en een benefietconcert georganiseerd. Hiervan wordt door enthousiaste ouders en medewerkers beeldmateriaal gemaakt. De (ouders/verzorgers van de) leerling geven toestemming om beeldmateriaal van de concerten te delen in de whatsapp groep, en om deze in te zetten voor de website, sociale media kanalen of in de nieuwsbrief ten behoeve van fondsenwerving voor de stichting AbelloPeru Foundation en/of voor publiciteit van Muziekschool AbelloPeru.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle door Muziekschool AbelloPeru en Mistical Pacha geleverde materialen blijven intellectueel eigendom van Abello Cepero Travaglini. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer Abello Cepero Travaglini daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inschrijving?
Bel ons graag op 06-20083564

Cursistgegevens (1/7)

Lesvorm en lesgeldtarieven (2/7)

Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend.
Bekijk de huidige lesgeld tarieven via deze link

Algemene voorwaarden: Stap 1 - Wat bieden wij (3/7)

Welkom bij Muziekschool AbelloPeru, wat leuk dat je (zoon/dochter) bij ons muziek komt leren spelen!
Muziekschool AbelloPeru geeft muzieklessen en workshops en is gevestigd aan de Pasteurstraat 40A, 1097 EV Amsterdam Oost.
We zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-20083564 en per e-mail op abello@abelloperu.com.
De officiële website is www.abelloperu.com.
Muziekschool AbelloPeru is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 55582451.

Muziekschool AbelloPeru heeft een geheel eigen lesmethode ontwikkeld op basis van 6 pijlers. De lessen zijn op basis van deze pijlers opgebouwd. Ondergetekende is bekend met de innovatieve werkwijze van Muziekschool AbelloPeru en geeft toestemming voor het verlenen van muziekles (aan zijn/haar zoon/dochter).

Lesjaar
Het lesjaar van de Muziekschool loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen regio Noord-Holland. Het lesjaar loopt tot de laatste week van het schooljaar. Het laatste weekend van het schooljaar heeft de Muziekschool AbelloPeru een afsluitend benefietconcert met al haar leerlingen. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft. Alle lesvrije dagen en ook de extra orkestlessen en het benefietconcert worden vermeld op de #jaarkalender op de website.

Algemene voorwaarden: Stap 2 - Inschrijving, plaatsing en uitschrijving (4/7)

Proefles
Nieuwe leerlingen kunnen een proefles nemen met de docent om te kijken of de leerling fysiek in staat is het instrument te bespelen. De duur van 1 proefles bedraagt 30 minuten. De proefles is gratis.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het volledig invullen van het inschrijfformulier. Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan Muziekschool AbelloPeru via het e-mailadres abello@abelloperu.com. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Plaatsing
Na een proefles en de ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing. De lessen door de Super Docenten vinden plaats op een van de leslocaties. De dag en het tijdstip van de les zal worden bepaald in onderling overleg.
De leerlingen die in het vorige lesjaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld. Met de leerlingen die bij aanvang van het lesjaar niet geplaatst kunnen worden, wordt contact opgenomen: in overleg wordt dan de inschrijving geannuleerd dan wel wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De leerlingen worden vervolgens geplaatst op volgorde van de wachtlijst. Plaatsing van deze leerlingen gebeurt per begin, per januari of per april van het lesjaar.
Wanneer er overeenstemming is over de vaste lesdag en lestijd, en deze door beiden is bevestigd, is de leerling ingeschreven tot en met het einde van het lopende lesjaar. Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende lesjaar. Als de leerling zijn opleiding wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij Muziekschool AbelloPeru worden ingeleverd voor het begin van het nieuwe lesjaar. Als de leerling is geplaatst, is het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Lessen en lesduur
De lesdag en de lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De lesduur bedraagt tussen 25 - 45 minuten. De lessen worden 1 keer per week gegeven.
Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend - na schriftelijk verzoek per e-mail - in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De aanpassing kan uitsluitend ingaan per begin, per 1 januari of per 1 april van het lesjaar. Verandering van de groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Maar Muziekschool AbelloPeru behoudt zich het recht voor in deze situatie lesgroepen samen te voegen of de lesduur naar rato te verkorten. De leerling heeft recht op 37 lessen per lesjaar en 3 orkest lessen, bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen - evenals het te betalen lesgeld - wordt evenredig verminderd bij een deel inschrijving.
Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.
Indien het door overheidsmaatregelen niet mogelijk is om les te geven op locatie, zullen alle lessen online gegeven worden via Zoom. De leerling kan hieraan geen rechten van opzegging of restitutie ontlenen.

Afwezigheid docent
Muziekschool AbelloPeru verplicht zich de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk te waarborgen en zal zich inspannen een vervangende docent te organiseren. Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste drie keer niet vervangen of ingehaald. Indien sprake is van een uitval van meer dan 3 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden of naar vervanging. Mocht er sprake zijn van een langdurige of permanente uitval van een docent, zal Muziekschool AbelloPeru zo snel mogelijk zorgen voor een nieuwe docent. Muziekschool AbelloPeru is niet verplicht de reden van vertrek mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

Uitschrijving
De leerling is aan het eind van het lesjaar - automatisch - uitgeschreven.
Gedurende het lesjaar kan uitsluitend per 1 januari en per 1 april schriftelijk per e-mail worden uitgeschreven.
Bij uitschrijving per 1 januari dient deze e-mail tussen 1 augustus en 30 november in bezit te zijn van Muziekschool AbelloPeru. Bij uitschrijving per 1 april dient deze tussen 1 december en 1 maart in bezit te zijn van Muziekschool AbelloPeru. Bij ontvangst van de uitschrijving na 30 november vindt uitschrijving plaats per 1 april, bij ontvangst van de opzegging na 1 april vindt uitschrijving plaats bij einde lesjaar. De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per e-mail) bevestigd. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden: Stap 3 - Lesmateriaal, betaling en aansprakelijkheid (5/7)

Lesgeld tarief en betaling van de lessen
Nieuwe leerlingen betalen €20,- inschrijfgeld.
Het lesgeld tarief voor het betreffende lesjaar wordt aan het begin van het lesjaar vermeld op de website. Bekijk de huidige lesgeld tarieven via deze link. Een eventuele wijziging van het lesgeld tarief wordt voor aanvang van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt op de website.
Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeld berekening doorgevoerd.
Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt - afhankelijk van de voorkeur van de cursist - in 1 termijn dan wel in 3 termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk.
Wanneer de lesgeld betaling in 1 of 3 termijnen voor het betreffende huishouden problemen oplevert, kan er in overleg een financiële regeling ingesteld worden. Dit kan uitsluitend per e- mail worden aangevraagd.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50.
Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na de derde betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het - dan - openstaande bedrag (het factuurbedrag vermeerderd met de verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Verrekening van het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld is niet mogelijk.

Kortingsregelingen lesgeldtarief
Muziekschool AbelloPeru werkt samen met het Jongeren Sport&Cultuurfonds Amsterdam. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Instrument, lesmateriaal en leermiddelen
Tenzij anders wordt afgesproken dient - ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis - de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument.
De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Muziekschool AbelloPeru. De lesmappen worden per niveau uitgedeeld door de docent en er zal een account worden aangemaakt op de besloten online leeromgeving. De kosten voor het lesmateriaal en het online platform worden aangegeven bij de tarieven voor de lessen.

Aansprakelijkheid
De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen. In andere gevallen is de aansprakelijkheid van Muziekschool AbelloPeru beperkt tot het door de verzekering van Muziekschool AbelloPeru uit te keren bedrag.

Algemene voorwaarden: Stap 4 - Betaalwijze (6/7)

Gegevens voor betaling:

Algemene voorwaarden: Stap 5 - Privacy overeenkomst (7/7)

Privacy overeenkomst
Ouders dragen zorg voor het aanleveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste e-mail en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact. Ouders en leerling hebben recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens. Persoonsgegevens worden door Muziekschool AbelloPeru zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de administratief medewerkers van Muziekschool AbelloPeru.

De ouders/verzorgers van de leerling geven toestemming aan Muziekschool AbelloPeru om informatie uit te wisselen met medewerkers, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling. De (ouders/verzorgers van de) leerling geven ook toestemming aan Muziekschool AbelloPeru om een WhatsApp groep aan te maken van de betreffende muziekles groep van de leerling om informatie uit te wisselen met andere ouders/verzorgers en/of de leerlingen in deze groep. De docenten van Muziekschool AbelloPeru kunnen foto’s en videos maken van de voortgang van de les van de leerlingen. Deze worden gedeeld met de ouders in de besloten leeromgeving of in de WhatsApp groep. Ook kunnen er extra huiswerkopdrachten worden gedeeld. Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van het delen van beeldmateriaal en gaan hiermee akkoord. Bij het geven van toestemming behoort instemming met het niet delen van beeldmateriaal van deze WhatsApp groep met derden.

Voor elke leerling wordt een account aangemaakt op de online leeromgeving. Met in inschrijven van de leerling voor de les geeft de ouder toestemming om de naam, geboortedatum en e-mail adres te gebruiken die nodig zijn voor het aanmaken van deze account.

Jaarlijks worden er drie orkest lessen en een benefietconcert georganiseerd. Hiervan wordt door enthousiaste ouders en medewerkers beeldmateriaal gemaakt. De (ouders/verzorgers van de) leerling geven toestemming om beeldmateriaal van de concerten te delen in de whatsapp groep, en om deze in te zetten voor de website, sociale media kanalen of in de nieuwsbrief ten behoeve van fondsenwerving voor de stichting AbelloPeru Foundation en/of voor publiciteit van Muziekschool AbelloPeru.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle door Muziekschool AbelloPeru en Mistical Pacha geleverde materialen blijven intellectueel eigendom van Abello Cepero Travaglini. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer Abello Cepero Travaglini daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de inschrijving?
Bel ons graag op 06-20083564

HEY Traducciones aqui abajo!! Kijk hier beneden voor de vertaling!!

Api Chapi Hola!!!
 • (1) Profile = Profiel
 • (2) Groups = Groeps
 • (3) Members = Leden
  Extra info.
 • Setting = Instelling
 • activity = activitei
 • (1) Profile = Perfil
 • (2) Groups = Grupos
 • (3) Members = Miembros
  Extra info.
 • Setting = Configuración
 • Activity = Actividad
TOP 20
User Badges Earned
Felix Gitaar Curious!!!
Amon Gitaar Curious!!!
Stefan Gitaar Curious!!!
Stine Gitaar Curious!!!
Imre Dowgwillo Curious!!!
admin Curious!!! BLA!!!
Daniël Ganguli Curious!!!
Kai Gitaar Curious!!!
Anne Gitaar Curious!!!
Jens Albert Leonard Dortmans Curious!!!